Kentucky Dam Artifact Show

Kentucky Dam Village 166 Upper Village Dr, Gilbertsville, Kentucky

Kentucky Dam Artifact Show